Forslag til valgfag Bistrupskolen

Innovation og robotteknologi
Formål
Eleverne får gennem arbejdet med det nyeste LEGO® Education materiale mulighed for på en kreativ og innovativ måde at eksperimentere, designe, konstruere, problemløse, kommunikere og samarbejde, inden for videnskab, teknologi, matematik og it samtidig med, at de får et større kendskab til robotteknologiens muligheder nu og i fremtiden.

Eleverne skal deltage i FIRST LEGO League (FLL), hvor årets tema er: World class. Temaet handler om, hvordan man i fremtiden kan tilegne sig viden, og hvordan fremtidens undervisning kan se ud.

Eleverne skal i FLL arbejde med:
• En teknologidel, hvor selvkonstruerede og selvprogrammerede robotter udfører div. givne missioner foran et dommerpanel.
• En forskningsdel, hvor der skal arbejdes projektorienteret omkring årets tema, der resulterer i en mundtlig fremstilling foran et dommerpanel.
• En profileringsdel, hvor holdets tanker og resultater skal kommunikeres ud i løbet af konkurrencedagen.

Mål (kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål)

robot

 

Undervisningen vil have et omfang af 60 timer med mulighed for at eleverne kan arbejde videre med robotprogrammering i den undervisningsunderstøttende tid.

 

læseplanrobot

 

 

 

Idræt, kost og sundhed
Formål 
I valgfaget idræt, kost og sundhed skal eleverne arbejde med idrætspraksis og træningslære, ernæringsbetinget madlavning og kostlære, samt teori om sundhed og livsvilkår, med afsæt i det brede, positive sundhedsbegreb .
Eleverne skal udvikle idrætslige færdigheder alene og sammen med andre, og igennem praksis og teori opnå en glæde ved at bruge kroppen, afprøve egne grænser og komme til en forståelse af idrættens værdi for den enkelte og i samarbejdende fællesskaber. Kost- og ernæringslære sigter på at give eleverne en udvidet indsigt i, hvordan man kan leveernæringsmæssigt sundt og usundt og give eleverne handlekompetence til at træffe begrundede valg i forhold til eget liv. Eleverne skal opnå kompetencer til at planlægge egne kostprogrammer, ud fra specifikke mål.
Med afsæt i det brede, positive sundhedsbegreb, arbejdes med blandede perspektiver på, hvad sundhed er for den enkelte, samt hvilke handlemuligheder eleverne har for at fremme egen og andres sundhed. Heri findes koblingen mellem idræt og ernæring. Det centrale i faget er arbejdet med en alsidig idrætspraksis og tilberedning af ernæringsmæssig sund mad, med en bagvedliggende teori om sundhed, set fra flere perspektiver.

 

idræt

http://idrætifolkeskolen.dk/User_files/57d262151c6ced946b45588eb6e327fc.pdf

Det brede, positive sundhedsbegreb tager afsæt i, at et bredt spektrum af faktorer spiller ind på den enkeltes sundhed. Det kaldes positivt, fordi man ikke kun fokuserer på fraværet af sygdom, men også fremhæver de mange positive sider af menneskelivet.
I både idrætsundervisningen og kost-og ernæringslære er der et kreativt og innovativt islæt, idet eleverne får lov til at eksperimentere, arbejde undersøgende og lave produkter, der kan komme såvel dem selv, som andre til gavn og glæde. Endelig kan målene for faget kobles til tværfaglige samarbejder med såvel biologi som matematik, samfundsfag og dansk og indgå i projektopgaven.

 

Kompetencemål

kompetencer

Sundhed
Idrætsfaget tager afsæt i et bredt sundhedsbegreb defineret som en tilstand af fysisk, mental og social velbefindende. I idræt handler det om fysisk aktivitet og viden om kroppens muligheder og reaktioner samt betydningen af det kropslige i sociale relationer.
Handlekompetence, engagement, selvtillid og livsglæde er tæt forbundet til et bredt sundhedsbegreb. (Fra Rudersdal Kommunens Handleplan for idræt 2012-15)

 Læseplan:
Valgfaget består af et langt forløb, opbygget i moduler.

I modulerne undervises der i de fire kompetenceområder:

• Idrætspraksis og træningslære
• Ernæringslære og kostplanlægning
• Produktudvikling
• Sundhedsteori

Idrætspraksis og træningslære sigter på arbejdet med alsidige idrætsaktiviteter, der skal præsentere eleverne for en bred vifte af muligheder indenfor idrætsområdet. Eleverne skal herved opnå indsigt i de mange muligheder, der er for at leve et aktivt og sundt liv, fyldt med bevægelse. Til forskel fra den almindelige idrætsundervisning, så vil eleverne her kunne møde nogle anderledes idrætter, og der vil i høj grad være fokus på bevægelsesglæde og fællesskaber, samt på tilrettelæggelse af idrætsaktiviteter individuelt og for andre.

Ernæringslære og kostplanlægning sigter på at eleverne skal arbejde med forklaring af faktorer, der har betydning for kroppens energibehov, samt forklaring af energigivende stoffers, fibres, vitaminers, mineralers og sekundære stoffers betydning for sygdom og sundhed. Eleverne skal kende til sammenhænge mellem de anbefalede tilførsler, kostråd og aktuelle ernæringsbetingede sygdomme, analysere og vurdere fødevarer, måltider og dagskost i forhold til ernæringsmæssige begreber og teorier og ved hjælp af kostanbefalinger og digitale kostberegninger. De skal anvende viden om ernæring til at sammensætte, tilberede og justere/forbedre dagskost, retter og måltider og kende til resultater af undersøgelser vedr. danskernes kostvaner og ernæringsbetingede sygdomme. Desuden skal de kunne forklare sammenhænge mellem kost, hygiejnevaner og sygdom og sundhed samt vurdere egne og andres valg og handlemuligheder i forhold til sundhed.

Produktudvikling sigter på at giver eleverne viden om, hvad der skal til for at skabe et ”produkt”, og hvilke trin der er i processen. Der vil blive arbejdet med logistik, økonomi og planlægning. Til forskel fra det produkt man udvikler i projektopgaven, har eleverne her til opdrag, at produktet skal være til gavn eller glæde for andre. Denne proces tvinger eleverne til at tænke bredt i forhold til en målgruppe, og det kan give noget ”seriøsitet” i processen.

Sundhedsteori ligger til grund for koblingen mellem idræt og ernæringslære, og det stiler mod at give eleverne indsigt i de mange vinkler der er på ”det gode liv”. Med en viden om og en forståelse af blandede sundhedsfaktorer, kan eleverne opstille visioner og ideer til sundhedsfremme for sig selv og andre, og opnå handlekompetence til at leve et sundt liv.

Eksempler på undervisningsforløb –Fokus på fastfood og motiverende idrætsfællesskaber (16 lektioner)

Fokus på fastfood
Mål for undervisningsforløbet er, at eleverne
• tilegner sig viden om og diskuterer fastfoods betydning for sundheden, herunder om fedme og livsstilssygdomme samt de økonomiske og tidsmæssige aspekter
• sammenligner forskellige typer af fastfood og vurderer deres tilberedning som betydning for måltidets smag og sundhed
• analyserer forskellige fastfoodretters energi- og næringsindhold
• planlægger, tilbereder, serverer og spiser alternative sunde fastfoodretter og vurderer disse retter i forhold til sundhed og livskvalitet.

Fokus på et motiverende idrætsfælleskab:
Målet for undervisningen er, at eleverne kan samarbejde med andre i forskellige idrætspraksisser ved at:
• deltage i samarbejdslege- og aktiviteter,
• udvikle fysiske aktiviteter, der kan inkludere alle
• tilegner sig viden om kropslig kommunikation
• analysere og vurdere forskellige typer af samarbejdskonstellationer
• planlægge og gennemføre idrætspraksis med inddragelse af andre elever fra skolen

Undervisningen ville kræve perioder med 2 gange valgfag ugentligt (ex mandag+torsdag), eller en opdeling af undervisningen i perioder(kost/sundhed 2 måneder – idræt 2 måneder – etc.)

Minimumstimetal for faget er 60 timer.

Forløbene kunne ligge efterår frem til jul, og være afsluttet når prøveperioden starter, eller man kunne benytte sig af ”sommerhalvåret” og lave forløbene fra august-oktober// april-maj

, , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
93