Forslag valgfag Ny Holte

Kina & kultur – Kinesisk på skoleskemaet

Formål
Formålet med valgfaget er at sætte fokus på Kina, som mange regner med, i de kommende år, vil videreudvikle sig til at blive en af de mest centrale og magtfulde aktører på den internationale scene.

”Kina & Kultur” vil indeholde undervisning i væsentlige elementer i det moderne Kinas historie, kultur, filosofi og samfundsforhold. Eleverne vil derudover stifte bekendtskab med elementære gloser i det kinesiske sprog.
Den viden, som eleverne opnår, vil medvirke til at styrke deres internationale indsigt og forståelse. Den vil være et
nyttigt fundament, hvad enten de efter endt skolegang vælger at fortsætte med en teoretisk uddannelse, eller de vælger at engagere sig i erhvervslivet.
Samtidig er det meningen at forberede eleverne på et udvekslingsophold i Shanghai af en uges varighed, hvor Ny Holte Skole har en samarbejdsaftale med en international skole.

Stifte bekendtskab med udvalgte samfundsmæssige, kulturelle og historiske forhold af betydning for det moderne Kina

Læringsmål
– afprøve det talte kinesiske sprog i almindelige dagligdags situationer
– Kunne forstå og anvende elementær kinesisk ordforråd, der udtrykker sociale konventioner
– Kunne kommunikere på dansk og engelsk med andre elever i fælles projekter
– Kunne indsamle, analysere og anvende materialer om Kina
– Kunne udarbejde et projekt

 Indhold
– Kinesisk mad
– Kinesisk hverdagsliv
– Kinesisk sprog
– Kinesiske samfundsforhold
– Turist i Kina
– Ungdomsliv i Kina, skole og fritid
– Relationer mellem Danmark og Kina
– Virtuel kommunikation med elever på partnerskolen

Organisering
Valgfaget tilrettelægges med varierende og aktiverende arbejdsformer, således at eleverne får mulighed for at eksperimentere med, dokumentere, formidle og diskutere faglige sammenhænge og synspunkter. En stor del af kommunikationen i både diskussions- og formidlingsfasen vil foregå virtuelt.

 

LEGO Mindstorm – fremtiden tilhører de kreative

Formål
Formålet med LEGO Mindstorm valgfaget er, at lade eleverne undersøge på en kreativ og engagerende måde, hvordan robot- og computerteknologi kan have indvirkning på og understøtte vores hverdagsliv. Robotteknologien udfordrer eleverne ved at lade dem udvikle, designe og dele ud af deres viden om teknologi til de andre elever og lærere.

Læringsmål
at kunne designe, bygge og programmere en robot
at kunne programmere simple programmer
at kunne arbejde med input og output
at få hardware og software til at spille sammen i sit eget lille projekt
at få kendskab til forskellige mekaniske principper
at udvikle færdigheder i den naturvidenskabelige forsøgsmetode
at konstruere modeller og undersøge og evaluere det teknologiske design
at undersøge og evaluere variabler

Indhold
Ved hjælp af dataopsamlingsfunktionen i EV3 softwaren skal eleverne udføre deres naturvidenskabelige eksperimenter og analyser på en kreativ og engagerende måde. Ved hjælp af softwaren skal eleverne visualisere deres hypotese for eksperimentet grafisk, og efterfølgende kan de sammenligne den med de faktiske data, der opsamles i eksperimentet.
Efterfølgende analyserer eleverne deres data, og deres konklusioner dokumenteres og formidles.

Organisering
Valgfagets arbejdsformer omfatter, at eleverne skal:
formulere spørgsmål, fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser.
Planlægge, designe og gennemføre undersøgelser og eksperimenter med udgangspunkt i åbne og lukkede opgaver.
Designe og bygge modeller efter egne ideer og redegøre for form, funktion og hensigt.
Kategorisere undersøgelsesresultater, sammenfatte, konkludere og evaluere.
Formidle – mundtligt og skriftligt – egne og andres data fra undersøgelser, eksperimenter og faglig læsning med relevant fagsprog.

 

Science – nysgerrighed er drivkraften

Formål
Formålet med valgfaget Science, er at udvide elevernes evne til at foretage systematiske undersøgelser, således at de er i stand til at underbygge deres argumenter og resultater. I dette ligger muligheden for at arbejde tematisk med de emner, som interesserer dem, samt muligheden for at fordybe sig ud over den almindeligt planlagte undervisning. Primært vil der blive lagt vægt på de naturvidenskabelige fags indhold (Biologi, Fysik/kemi og Geografi), men matematik inddrages også som en del af forklaringsprocessen.
Der vil i høj grad blive lagt vægt på elevernes nysgerrighed ift. det naturvidenskabelige område. Heri ligger muligheden for at tage på ekskursioner, inddrage eksterne ressourcepersoner ol.
Undervisningen vil bidrage til at højne elevernes kompetencer inden for fagenes indholdsområder, men også søge at forbedre deres evne til at skabe kontakter uden for skolen, samt opfordre dem til at tænke innovativt.

Indhold
Fagets indhold tager udgangspunkt i fælles mål for Biologi, Fysik/kemi og Geografi, men vil også søge at bygge videre på elevernes kompetencer inden for brugen af interaktive medier, heri f.eks. indledende programmering ol.
Der vil i høj grad tages hensyn til elevers interesseområder.

Organisering
Undervisningen tilrettelægges som små projekter og gruppearbejder, heri ligger også muligheden for individuel fordybelse. Endvidere vil der være forelæsninger og/eller sessioner med eksterne undervisere. Der lægges især vægt på, at faget skal være en del af projektopgaven i 9 klasse.
Idræt & Friluftsaktivitet – det handler om at skubbe til grænser

Formål
Formålet med valgfaget er at give eleverne værktøjer og ikke mindst motivation til, at udfolde sig kreativt og idrætsligt i naturen. Eleverne skal udfordres fysisk, mentalt og samarbejdsmæssigt og derigennem opnå viden og lyst til, at arbejde med dels deres egen fysiske udvikling men også få en forståelse for, hvordan samarbejde og fællesskab kan bidrage til at forbedre en proces.
Formålet for dette valgfag er bla. at eleverne i 9. kl indhenter teoretisk viden, som skal være en del af den kommende projektopgave.

Læringsmål
• mestring af teknik/specialviden
• personlig udvikling eller udvikling af relationer i grupper
• overskride grænser
• forstå og videregive en instruktion
• kende til sports-konkurrence i naturen
• kende til friluftsteknikker
• træning og samarbejde individuelt og i hold (teamwork)

Indhold
• Løb
• Cykling
• Træklatring
• Friluftsaktiviteter
• Styrketræning
• Konditionstræning
• Forskellige former for idræt

Organisering
Undervisningen vil ligger som moduler i basisuger men i flexsuger vil der være mulighed for, at placere undervisningen i længere sammenhængende forløb. Som udgangspunkt har faget 60 timer om året, men ville kunne justeres efter behov. Elevgruppen består af 7.,8. samt 9.kl og det giver mulighed for differentiering samt “pier to pier” træning i forskellige former., hvor eleverne bl.a. er med til at instruere og modtage instruktioner fra hinanden. Udover idrætslærere vil undervisningen blive varetaget af fagkyndige som bla. har uddannelse i træklatring.

 

 

 

 

, , , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
88