Forslag til valgfag Dronninggårdskolen

Science 

Formål
Formålet med valgfaget science er, at eleverne får mulighed for at forfølge egne interesser inden for vigtige fysiske, biologiske, geografiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende naturfaglige fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af naturfag.
Valgfaget science skal give eleverne mulighed for at forstå, hvordan bl.a. forskning i de naturfaglige områder bidrager til såvel vores forståelse af verden og vores grundlag for at kunne handle i den på kvalificeret grundlag.
Stk. 2. Undervisningen skal i endnu højere grad understøtte elevernes interesse og nysgerrighed over for de naturvidenskabelige fag og give dem lyst til at lære mere, bl.a. ved hyppige ekskursioner og kontakt med omverdenen.
Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne forstår og i høj grad interesserer sig for at se naturvidenskab og teknologi som del af vores kultur og verdensbillede, og at de oplever, at de er blevet kompetente med tillid til egne muligheder inden for området.

Indhold
Valg af emner og aktiviteter tager udgangspunkt i de eksisterende Fælles Mål for fagene fysik/kemi, biologi og geografi, men bidrager til, at eleverne får mulighed for at forfølge deres særlige interesser og fordybe sig i emnerne på et højere niveau, end den daglige undervisning rent tidsmæssigt giver mulighed for.

Arbejdsmåder
Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning imellem gruppearbejde om mindre projekter, der fører til fremlæggelser, der især fremmer elevernes evne til at kommunikere om deres projekt ved hjælp af naturfagstermer og præcist sprog. Der vil desuden være forelæsninger for og af elever, lærere og eksterne undervisere samt ture ud af huset. Arbejdsmåderne i science skal dernæst understøtte elevernes evne til at tone science ind i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

Omfang
Undervisningen vil have et omfang af (vejledende) 60 timer på ét år, men evt. med mulighed for at eleverne kan arbejde videre med særlige interesseområder i den del af den undervisningsunderstøttende tid, vi på Dronninggårdskolen kalder “følg din nysgerrighed”.

 

Robotteknologi og LEGOscience

Formål
Formålet med valgfaget Robotteknologi og LEGO er, at eleverne får mulighed for at forfølge egne interesser indenfor det tekniske og få en større forståelse for og opnå flere praktiske evner indenfor arbejdet med det naturvidenskabelige læringssyn og for robotternes øgede integration i det omgivne samfund.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne forstår og i højere grad interesserer sig for teknologien i vores kultur og ser den som en del af vores verdensbillede. Den skal desuden bidrage til, at eleverne oplever, at de bliver kompetente til at deltage i debatten om robotternes overtagelse af visse arbejdsopgaver i samfundet, samt at de udvikler en egen større teknisk præcision og klarhed i arbejdet med at programmere LEGO robotterne.

Indhold
Undervisningen indeholder to dele en praktisk og en mere teoretisk.
Det praktiske dækker arbejdet med, at eleverne selv bygger og programmerer LEGO robotter. Først med mere lukkede opgaver, der skal give eleverne færdigheder i selve programmeringen og i at se muligheder og begrænsninger. Dernæst brugen af sensorer og digital dataopsamling.
Den teoretiske del dækker brugen af robotter i samfundet: Hvor bliver de brugt, til hvilke typer af arbejdsopgaver, hvem bestemmer, fordele og ulemper ved, at robotterne overtager en del af arbejdsopgaverne, hvilke konsekvenser for arbejdsmarkedet og samfundet er der ved robotternes overtagelse, og hvilke muligheder for særlige dele af befolkningen, er der i fx hjælpemidler til handicappede mm?
Eleverne skal i et længere forløb bygge og programmere en robot, der kan udføre en opgave med en positiv samfundsværdi. Eksempelvis en robot der på lydsignal kan bladre i en bog for en handicappet.
Arbejdsmåder
Undervisningen tilrettelægges med en vekselvirkning mellem pararbejde og arbejde i mindre grupper. I den første praktiske del skal eleverne løse faste opgaver, der bringer dem rundt om de enkelte dele af robotprogrammeringen, men som alle kan løses på forskellige måder og niveauer. Holdet skal bygge nogle modeller, der kan bruges til udstilling på skolen og vise nogle robotter for andre elever.
I den teoretiske del skal eleverne arbejde mere selvstændigt, undersøge brugen af robotter og fremlægge for hinanden.
I den store afsluttende opgave skal eleverne arbejde 2 eller 3 sammen om at finde et produkt, de vil prøve at udvikle. De skal starte med en beskrivelse af produktets formål og funktion. Undervejs, skal de løbende dokumentere deres arbejde ved hjælp af billeder, små videoklip og programmerings sekvenser. Afslutningsvis skal produktet vises for resten af holdet med en beskrivelse af formålet og fortælle, hvilke overvejelser, de har gjort sig undervejs. Eksempelvis om de evt. har været nødt til at ændre på udviklingen, og hvilke komponenter af Evi3, de har gjort brug af. Eleverne skal kunne forklare brugen og funktionen af de enkelte sensorer og dataopsamlingsenheder.
Arbejdet med det naturvidenskabelige læringssyn skal understøtte elevernes evne til at tone tænkningen ind i den obligatoriske projektopgave i 9. Klasse.

Omfang
Undervisningen vil have et omfang af 60 timer på et år, men med mulighed for at eleverne kan arbejde videre med robotprogrammeringen i den del af den undervisningsunderstøttende tid, vi på Dronninggårdskolen kalder “følg din nysgerrighed”.

 

Økonomi

Formål
Formålet med undervisningen i økonomi er, at eleverne gennem teoretiske og praktiske forløb opnår erfaringer med økonomiske aspekter. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at erhverve sig praktiske færdigheder og viden om konsekvenser af de valg, de foretager i relation til økonomi. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får et grundlag for at vurdere og tage stilling til de muligheder, som de har, for at gøre deres egen økonomi robust. Desuden er formålet, at eleverne får tillid til sig selv og føler sig kompetente på det økonomiske område. Faget vil også indeholde aspekter af markeds- og samfundsøkonomi.

Mål for faget
Eleven skal kunne udføre beregninger på udgifter, indtægter, skat, opsparing og lån og argumentere for sine valg, når han/hun planlægger sin økonomi. Derudover skal eleven kende mulighederne for at påvirke sin egen økonomi.
I det økonomiske kredsløb vil vi specifikt se på mekanismerne udbud og efterspørgsel samt individets rolle i forhold til disse mekanismer og individets rolle i en globaliseret økonomi.

Specifikt skal eleven kunne:
• forstå og anvende procentberegninger
• forstå og anvende beregninger med rente og rentes rente
• kende forskellige rentebegreber
• opstille et økonomisk budget
• beregne skat af løn
• foretage sammenligninger af priser på lån herunder selv beregne ÅOP for forskellige lån
• kende konsekvenserne af at optage lån
• forholde sig til oplysninger om opsparing og lån
• kende forskellige værdipapirer – specielt aktier og obligationer
• udpege brancher, hvor unge kan få fritidsjob
• skrive en ansøgning til et fritidsjob

Arbejdsmåder
Arbejdsmetoderne i undervisningen vil variere og byde på både lærerstyrede oplæg, elevstyrede oplæg, gruppearbejde, individuelle opgaver og opgaver lavet i grupper. Eksterne undervisere vil blive forsøgt inddraget såvel som ture ud af huset. Arbejdsmåderne skal understøtte elevernes evne til at inddrage økonomi i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

Anvendelse af IT
Vi vil bruge Excel til at udføre matematiske beregninger

Omfang
Undervisningen vil have et omfang af (vejledende) 60 timer på ét år, men evt. med mulighed for at eleverne kan arbejde videre med særlige interesseområder i den del af den undervisningsunderstøttende tid, vi på Dronninggårdskolen kalder “følg din nysgerrighed”.

 

 

, , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
87